• LEDENVERGADERING GEINBURGIA AFD. VOETBAL
   
  Op 22 mei a.s is er een  ledenvergadering gepland voor de afd. voetbal, op deze vergadering zullen een aantal belangrijke onderwerpen worden besproken.
  Het is dan ook van groot belang dat veel leden op deze vergadering aanwezig zijn. Aanvang 20.00uur.
   
  Agenda
   
  Betaling van de contributie via “Clubcollect”  met ingang van het nieuwe seizoen.(uitleg)
   
  Algemene verordening gegevensbescherming, per 25 mei van kracht.
   
  Contributie verhoging, mogelijk met borg voor de verplichte bardiensten.
   
  Bestuursverkiezingen, aftredend ;   Voorzitter, Pim Boin niet herkiesbaar.
   
                                                           Penningmeester, Peter Kouffeld niet herkiesbaar.
   
                                                           Secretaris, Jolanda van Klaveren niet herkiesbaar.
   
  (Jaap de Groot heeft zich verkiesbaar gesteld voor de functie van secretaris.)
   
  Betalingen bij Match/o per bankpas in nieuwe seizoen.
   
  Kandidaten voor de functie van voorzitter of penningmeester kunnen zich voor de vergadering melden bij het bestuur van Geinburgia.
   
  Wat verder ter tafel komt.